Blog

Home/Blog

Daniël bewaarde zijn hart

Vorige week begonnen we met de kenmerken van krachtige mannen en vrouwen van God. Dit doen we aan de hand van het leven van Daniël. Vorige week hebben we het eerste kenmerk behandeld: Daniël was vastbesloten God te gehoorzamen. Deze week het 2e kenmerk: Daniël bewaarde zijn hart. Hij volgde het advies van koning Salomo op: ‘Van alles waarover je waakt, waak vooral over je hart.’ Spreuken 4:23

Let eens op wat Daniel tegen de koning zegt als die hem komt bezoeken bij de leeuwenkuil. ‘Toen sprak Daniël tot de koning: O koning, leef in eeuwigheid! Mijn God heeft zijn engel gezonden en Hij heeft de muil van de leeuwen toegesloten. Ze hebben mij geen letsel toegebracht, omdat ik voor Hem onschuldig ben bevonden.’ Daniël 6:22-23 (HSV) Prachtig hè! Daniël was nog steeds onaanklaagbaar. Er was Daniël groot onrecht aangedaan. Twee rijksbestuurders hadden geprobeerd hem de dood in te jagen. Ze hadden hem er ingeluisd. Wat een ongelofelijk gemene streek! Daniël had alle reden om boos en bitter te zijn. Maar op de een of andere manier heeft hij dat niet toegestaan. Hij heeft zijn hart bewaard. Daniël heeft er voor gekozen om die mannen te vergeven. Zijn hart was zonder zonde.

Er zijn talloze situaties denkbaar waarin mensen ons bewust of onbewust, pijn doen, beledigen, onrecht aandoen of verwonden. Wat moeten we doen? Die pijn bij het kruis brengen! Wanneer we onze pijn niet bij het kruis brengen, komt het zaad van bitterheid naar binnen. Een bittere wortel beïnvloedt je leven op een hele krachtige, negatieve manier. Er zijn niet veel andere dingen die zo sterk verwoestend werken.

Ik las een quote van ene Jean Amery: Wrok is de emotie die een ieder van ons vastnagelt aan het kruis van zijn geruïneerde verleden.’ Je kunt niet intiem met Jezus zijn en tegelijkertijd verbitterd zijn! ‘Wie zijn broeder niet liefheeft, kan God niet liefhebben.’ 1 Johannes 4:21. Het is helaas in deze zondige wereld niet te voorkomen dat mensen ons pijn doen. Maar hoe kunnen we van onze pijn, teleurstelling en bitterheid afkomen? ‘Vergeef elkaar zoals God uw zonden heeft vergeven om wat Christus voor u deed. Efeziërs 4:37  (Het Boek)

Vergeving betekent niet dat we onze pijn maar moeten negeren of ontkennen. Vergeving is met Gods hulp onze pijn los laten en onszelf daarmee bevrijden van de emotionele ballast en ons hart vrijmaken van angst, bitterheid en wrok. Vergeven is ook het loslaten van alle hoop op een beter verleden. Je stopt ermee te verlangen dat je verleden anders was. Want je verleden is precies wat het geweest is, en niet anders. Stop er dus mee te denken: als … niet gebeurd was, kon ik nu gelukkig zijn. Dat is de taal van een slachtoffer. Je hoeft geen slachtoffer te zijn! Wie de verantwoording neemt voor zijn leven, kan geen slachtoffer zijn, wat er ook gebeurt!

Voor vergeven heb je de ander niet nodig. Het gaat immers om jouw pijn, teleurstelling, boosheid, bitterheid en slachtofferschap. Jij hebt de sleutel zelf in handen! Laat je emotionele beschadigingen, bitterheid, boosheid, angst, verdriet en teleurstellingen terechtkomen bij het kruis. Je kunt herstel en volledige innerlijke genezing ontvangen door het volbrachte werk van Jezus Christus aan het kruis van Golgotha. Daniel liet het zo ver niet komen. Toen hij door toe doen van de 2 rijksbestuurders voor de leeuwen werd gegooid, bewaarde hij zijn hart.

 

Daniël, een krachtige man van God

De afgelopen weken hebben we uitgebreid stil gestaan bij het werk van de Heilige Geest. Door het werk van de Heilige Geest worden we krachtige mannen en vrouwen van God. Maar welke kenmerken hebben krachtige mannen en vrouwen van God? De komende weken wil ik daar aandacht aan besteden, vanuit het verhaal van Daniël. Deze week het 1e kenmerk: Daniël was vastbesloten om God te gehoorzamen.

In Daniël 6 lees je het verhaal van het verbod op gebed dat door koning Darius op initiatief van een paar vijanden van Daniël werd uitgevaardigd. Wat deed Daniël toen het verboden was om tot God te bidden? Hij aarzelde geen moment!
‘Toen Daniel hoorde van het besluit dat op schrift gesteld was, ging hij naar zijn huis. In zijn bovenvertrek had hij in de richting van Jeruzalem open vensters. Daar knielde hij neer, bad tot zijn God en prees hem, precies zoals driemaal per dag zijn gewoonte was.’

Door Daniëls hele leven heen zie je, dat hij God wilde gehoorzamen. Zie bijvoorbeeld Daniël 1 waar hij niet het voedsel wilde eten wat voorgeschreven werd door de koning: ‘Daniël was vastbesloten zich aan de reinigingsvoorschriften te houden…’ (Dan.1:8) Het woord vastbesloten is een sterk woord dat inhoudt dat Daniël principieel was en vasthield aan zijn manier van leven ongeacht de gevolgen!

Daniël nam een ferm besluit om geen compromis te sluiten. Hij vroeg of hij ander voedsel mocht eten, maar de kamerheer die verantwoordelijk was voor Daniël, zei:
‘Ik ben bang dat je mager en bleek zult worden in vergelijking met de andere jongens van jouw leeftijd. En als de koning, die zelf het dieet heeft vastgesteld dat ziet, krijg ik problemen.’ Daniël 1:10 (Het Boek) Daniël stelde hem vervolgens voor om tien dagen lang een dieet van groente en water te proberen. De kamerheer ging hiermee akkoord en na tien dagen bleken Daniël en drie van zijn vrienden die ook deze keuze hadden gemaakt, er gezonder en beter uit te zien dan de andere jongemannen! Daniël en zijn vrienden hadden de moed om anders te zijn. Ze waren vastbesloten om volgens Gods principes te leven. En wat gebeurde er vervolgens? God zegende hen!

Toen het verbod om te bidden werd uitgeroepen, was Daniël opnieuw vastbesloten. Hij nam de beslissing om Gods wil te doen. Dat maakte hem tot een krachtige man van God! Wij worden ook vaak onder druk gezet om onze normen te verlagen en meer te leven zoals de wereld rondom ons. We kunnen deze druk maar op één manier weerstaan. Door vastbesloten te zijn!

De Heilige Geest brengt ons naar een bovennatuurlijk niveau van leven

Vandaag het laatste deel in de serie over de Heilige Geest. Ik hoop dat je voor de eerste keer of opnieuw getriggerd bent om in diepe verbondenheid met de Heilige Geest te (gaan) leven. Het is namelijk de bedoeling dat we kunnen functioneren in de bovennatuurlijke gaven van de Heilige Geest!

1 KORINTIERS 12:7-10 NBG

Maar aan een ieder wordt de openbaring van de Geest gegeven tot welzijn van allen. Want aan de een wordt door de Geest gegeven met wijsheid te spreken, en aan de ander met kennis te spreken krachtens dezelfde Geest; aan de een geloof door dezelfde Geest en aan de ander gaven van genezingen door die ene Geest; aan de een werking van krachten, aan de ander profetie; aan de een het onderscheiden van geesten, en aan de ander allerlei tongen, en aan weer een ander vertolking van tongen. Doch dit alles werkt één en dezelfde Geest, die een ieder in het bijzonder toedeelt, gelijk Hij wil.

In dit gedeelte worden negen verschillende gaven opgesomd die door de openbaring van de Heilige Geest in principe aan elke christen gegeven kunnen worden. Deze gaven zijn allemaal bovennatuurlijk. Geen enkele kan verklaard worden vanuit het feit dat iemand een specifieke opleiding heeft gevolgd of een bijzonder talent heeft ontwikkeld. Als hier bijvoorbeeld gesproken wordt over ‘spreken met wijsheid’ dan is dat een bovennatuurlijke wijsheid. Dat is niet dezelfde soort wijsheid die iemand verkrijgt door jarenlang studeren, ook al is dat op zich natuurlijk ook prima. En als het gaat over ‘gaven van genezingen’ dan wordt daarmee een bovennatuurlijk soort genezing bedoeld, die niet verklaard kan worden door het gebruik van medicijnen of een operatie of iets dergelijks. Ook al verdient de medische wetenschap alle respect en waardering, de genezing die hier bedoeld wordt, is van een andere dimensie.

Er komt een bovennatuurlijke bekwaamheid in ons leven voor onze taak of roeping. We noemen dat ook wel ‘zalving’. Zalving betekent de aanwezigheid van God en de bovennatuurlij­ke bekwaamheid om je taak te kunnen uitvoeren. We zien in de Bijbel dat, als God een persoon voor een bepaalde taak roept, Hij hem/haar ook zalft voor zijn taak.

‘Zie ik heb bij name geroepen Bezaleël…en hem vervuld met Gods Geest, met wijsheid, inzicht en kennis, en dat voor allerlei werk, om ontwerpen te bedenken, om die uit te voeren in goud, zilver en koper.’  Exodus 31:1-6

‘Dan zult gij daarmede uw broeder Aaron en zijn zonen bekleden en hen zalven, wijden en heiligen, zodat zij voor Mij het priesterambt bekleden kunnen.’   Exodus 28:41

Alle mannen en vrouwen die God gebruikte, hadden zelf geen bekwaamheid, maar toen de zalving op hun leven kwam, konden zij dingen doen, die hun eigen bekwaamheid ver te boven ging. Zalving geeft speciale bovennatuurlijke bekwaamheid om Gods roeping in ons leven te vervullen. Zonder zalving kun je niets! Als we dat niet tot in het diepst van ons wezen beseffen, zullen we nooit in die zalving kunnen wandelen. Het gaat er niet om wat wij wel of niet kunnen. God kijkt niet naar onze bekwaamheid, maar naar onze beschikbaarheid. Hij maakt ons bekwaam door de Heilige Geest.

De ‘soort’ zalving is afhankelijk van onze roeping. Een kinderwerker heeft een andere zalving dan een zangleider. Een tienerwerker heeft een andere zalving een voorganger. En een apostel heeft een andere zalving als een profeet. De zalving die je krijgt past helemaal bij de roeping die je van God ontvangt. Die roeping kan veranderen en daarmee ook je zalving. En naarmate je groeit in volwassenheid en trouw bent in het dienen vanuit je zalving, zal die zalving ook groter worden waardoor je in grotere autoriteit zult wandelen.

Ik wil je aanmoedigen en uitdagen in deze zalving te gaan wandelen. En als je nog niet weet welke zalving je hebt, bid ervoor en ga naar je gemeenteleiding of iemand anders die je vertrouwt en die hier mee over weet, en vraag of diegene je kan helpen om het te ontdekken.

De Heilige Geest leidt ons

Vorige week was het onderwerp in onze serie over de Heilige Geest dat Hij ons helpt te getuigen van God. Deze week een nieuw punt: De Heilige Geest leidt ons.

‘Ik heb jullie nog veel meer te zeggen, maar jullie kunnen het nog niet verdragen. De Geest van de waarheid zal jullie, wanneer hij komt, de weg wijzen naar de volle waarheid. Hij zal niet namens zichzelf spreken, maar hij zal zeggen wat hij hoort en jullie bekendmaken wat komen gaat. Door jullie bekend te maken wat hij van mij heeft, zal hij mij eren. Alles wat van de Vader is, is van mij – daarom heb ik gezegd dat hij alles wat hij jullie bekend zal maken, van mij heeft.’ – JOHANNES 16:12-15

Het zou makkelijk zijn als je net als Adam en Eva ‘gewoon’ met God kon praten, terwijl je door de tuin wandelde. Maar door de gevolgen van de zondeval is het voor God niet altijd mogelijk om iedereen persoonlijk te bereiken. Dat ligt niet aan God, maar aan ons mensen. Zelfs christenen zijn niet altijd in staat om Gods stem te horen. Maar het kan nog wel! Na de uitstorting van de Heilige Geest is ieder kind van God in principe ook in staat om Gods stem te herkennen. Die fijngevoeligheid kunnen we aanleren.

Je kunt als christen leren op een bovennatuurlijke wijze te wandelen met de levende God. Je leven kan elke dag een avontuur zijn vol verrassingen, als je je door God laat leiden. Dat maakt het leven van een christen zo totaal anders. God wil graag met je in contact komen. Daarvoor is het nodig dat je ‘geestelijke zintuigen’ ontwikkeld en getraind worden. Je kunt jezelf erin oefenen om Gods stem beter te verstaan. Het herkennen van Zijn stem maakt het ontdekken van Zijn plan voor jouw leven een stuk eenvoudiger.

Het is heel belangrijk hier te benadrukken dat specifieke leiding van God nooit in tegenspraak kan zijn met de algemene wil van God, zoals je die terugvindt in de Bijbel. Maar er zijn situaties in je leven waarin je, naast de algemene principes, nog een extra, specifieke aanwijzing van God nodig hebt. De Bijbel vertelt je bijvoorbeeld niet met wie je het beste kunt trouwen, welk beroep je zou moeten kiezen of wat je bediening is. Voor dit soort zaken heb je een persoonlijke aanwijzing nodig.

In het boek Handelingen zien we voortdurend dat de Heilige Geest spreekt:

  • Op een dag, toen ze aan het vasten waren en een gebedsdienst hielden voor de Heer, zei de Heilige Geest tegen hen: ‘Stel mij Barnabas en Saulus ter beschikking voor de taak die ik hun heb toebedeeld.- HANDELINGEN 13:2
  • In overeenstemming met de Heilige Geest hebben wij namelijk besloten u geen andere verplichtingen op te leggen dan wat strikt noodzakelijk is… – HANDELINGEN 15:28
  • De Geest zei tegen Filippus: ‘Ga naar die man daar in de wagen’.- HANDELINGEN 8:28
  • Terwijl Petrus nog nadacht over het visioen, zei de Geest tegen hem: ‘Er zijn hier drie mannen die naar je op zoek zijn. Ga meteen naar beneden…’ – HANDELINGEN 10:19-20
  • Een van hen, die Agabus heette, voorspelde door de Geest dat de wereld door een grote hongersnood zou worden getroffen – HANDELINGEN 11:28

Kortom: God is een sprekend God. En Hij wil rechtstreeks tot ons spreken door de Heilige Geest. Hij spreekt meestal niet met een hoorbare stem, al komt dat soms wel voor. Vaak is het een geestelijk aanvoelen van zijn spreken, een zachte, stille stem van binnen. De Heilige Geest spreekt tot je door middel van spontane gedachten, indrukken, impulsen, een innerlijke overtuiging, een stem die je van binnen tot je hoort spreken. Samengevat zou je dit ingevingen kunnen noemen.

Om al deze ingevingen van God goed te kunnen opvangen moet je alle afleidende geluiden buiten sluiten. Pas dan kan je je hart volledig afstemmen op die ene stem van God. God wil niets liever dan met jou in contact komen. Hij wil rechtstreeks tot je spreken.

Niet elke ingeving is van de Heilige Geest. Veel ingevingen komen voort uit onze eigen ziel: vanuit ons verstand, onze wil of ons gevoel. Het is dus belangrijk om ingevingen te testen. Controleer of de ingevingen die je hebt, kloppen met Gods Woord. Kijk of God nog op andere manieren tot je spreekt, zoek bevestiging. Gaandeweg zal je leren, dat je steeds beter in staat bent om Gods stem te verstaan.

De Heilige Geest helpt ons getuige van God te zijn

Vorige week hebben we gezien dat de Heilige Geest ons helpt te veranderen naar het beeld van God. Deze week het volgende wat de Heilige Geest in ons leven doet: Hij helpt ons een getuige van God te zijn.

Handelingen 1:8 ‘Maar wanneer de heilige Geest over jullie komt, zullen jullie kracht ontvangen en van mij getuigen in Jeruzalem, in heel Judea en Samaria, tot aan de uiteinden van de aarde.’  Hier maakt Jezus duidelijk dat de doop in de Heilige Geest bedoeld is om ons te bekleden met bovennatuurlijke kracht, zodat we kunnen getuigen. De 1e preek van Petrus na de bekrachtiging van de Heilige Geest leverde 3000 bekeerlingen op!

De discipelen in de eerste gemeente namen de opdracht van Jezus om alle volken tot Zijn discipelen te maken, zeer serieus. Evangelisatie was voor hen niet een kerkprogramma of een methode. Het was een levenshouding. Ze lieten zich door niets of niemand tegenhouden. Dat kwam door de bekrachtiging van de Heilige Geest. We zijn gemaakt om de Grote Opdracht te vervullen. Evangelisatie is de belangrijkste reden dat God ons hier op aarde heeft gelaten. We kunnen straks de eeuwigheid doorbrengen met het aanbidden van God, genieten van hem en van elkaar. Maar alleen nu hebben we de gelegenheid om verloren mensen voor Christus te winnen. Dus is één van de belangrijkste redenen dat we de Heilige Geest ontvangen hebben, omdat we een belangrijke missie hebben te volbrengen.

Jezus kende zijn missie – De Geest van de Here is op mij. Hij heeft mij de opdracht en de kracht gegeven om arme mensen goed nieuws te brengen. Hij heeft mij gestuurd om uit te roepen dat gevangenen zullen worden vrijgelaten, dat blinden zullen zien, dat onderdrukten zullen worden bevrijd en dat de tijd van Gods genade is aangebroken.  Luk. 4:18-19 HB

Jezus wist dat Hij de Geest van God ontvangen had om een missie te volbrengen. ‘Hij heeft mij de opdracht gegeven om arme mensen het goede nieuws te brengen’. Het hart van God is dat elk mens Hem leert kennen. Daarom gaf Jezus de opdracht aan elke gelovige om het goede nieuws van Hem aan alle mensen te vertellen.

Jezus in jou wil mensen redden, genezen en hoop geven in de meest hopeloze situaties. Hij is op zoek naar gelovigen, die elke dag en overal beschikbaar zijn om door Hem gebruikt te worden. Dat kan zijn op straat, maar ook op het werk, op school, tijdens een vakantie, als je een dagje uit bent, of als je thuis bezoek hebt. Overal waar we komen, kunnen we de boodschap aan mensen vertellen. Dit kan op een niet opdringerige, normale en begrijpelijke manier die bij je past. En de Heilige Geest wil je daarbij helpen. Hij geeft je wijsheid, Hij maakt je creatief, Hij leidt je en Hij geeft je kracht!

Veranderen naar het beeld van God

De afgelopen weken zijn we gestart met een serie over het werk van de Heilige Geest. We hebben gezien dat zelfs Jezus de Heilige Geest nodig had, en dat de kracht van de Heilige Geest voor ons beschikbaar is. Deze week het 1e van 4 punten over wat de Heilige Geest in en voor ons doet: de Heilige Geest helpt ons te veranderen naar het beeld van God.

Een van de bekendste en belangrijkste beschrijvingen van het werk van de heilige Geest is te vinden in de brief aan de Galaten: ‘Maar de vrucht van de Geest is liefde, vreugde en vrede, geduld, vriendelijkheid en goedheid en geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing.– GALATEN 5:22

Dit is hoe het leven van een mens eruitziet wanneer de Heilige Geest in hem woont en werkt. Dit is wat rooms-katholieke schrijvers wel ‘heiligmakende genade’ noemen, en wat protestantse theologen uiteindelijk als ‘heiliging; of ‘heiligmaking’ zijn gaan aanduiden. Het verwijst naar de werking van de Geest die het karakter van de gelovige langzaam maar zeker verandert, zodat we steeds meer op Jezus gaan lijken. Zijn karakter komt steeds meer in ons openbaar.

Want hen die Hij van tevoren gekend heeft, heeft Hij er ook van tevoren toe bestemd om aan het beeld van Zijn Zoon gelijkvormig te zijn, opdat Hij de Eerstgeborene zou zijn onder vele broeders.– ROMEINEN 8:29

Wij zijn geroepen om net als Jezus te worden. Het is Gods bedoeling dat we het evenbeeld van Hem worden. Dat lijkt een onmogelijke opdracht. En dat is het ook! Als God van ons vraagt om net als Jezus te worden, dan is de eerste les dat we beseffen dat we dat uit onszelf niet kunnen.

Veel mensen proberen in eigen kracht hun karakter te veranderen of in eigen kracht meer op Jezus te lijken, maar je spant jezelf tevergeefs in.

Jij bent niet in staat om in eigen kracht de vrucht van Galaten 5 voort te brengen. Er staat dan ook dat het een vrucht van de Geest is! Op eigen houtje gaat het je niet lukken om net als Jezus te zijn. Als je dat eenmaal beseft, gebeurt er iets wonderlijks. Als je bereid bent je afhankelijkheid toe te geven, geef je Gods Geest de ruimte om jou te veranderen. Paulus schrijft dan ook:

‘Wij zijn net spiegels, die het schitterende licht van de Here weerspiegelen. Terwijl Zijn Geest in ons werkt, gaan wij steeds meer op Hem lijken.’  2 Korintiërs 3:17

Om ons meer te doen lijken op Jezus, komt de Heilige Geest ook als een reinigend en louterend vuur in ons leven. De Geest leidt ons soms in woestijnen om ons in dat veranderingsproces te brengen. Dat vinden we niet altijd leuk, maar het werkt uiteindelijk iets moois uit. Want elke storm, elke pijn, elk probleem, elke moeilijkheid in jouw leven heeft een doel. En dat doel is: karaktervorming. Zodat je meer en meer op Jezus gaat lijken.

De kracht van de Geest voor ons

‘maar wanneer de ​heilige​ Geest​ over jullie komt, zullen jullie kracht ontvangen en mijn getuigen zijn in Jeruzalem, in heel Judea en Samaria, en tot het uiteinde van de aarde.’ – Handelingen 1:8

Jezus belooft aan de discipelen dat ze kracht van de heilige Geest zullen ontvangen. Het is namelijk de Heilige Geest die de discpelen in staat stelde om het koninkrijk van God op aarde te brengen.

De volgelingen van Jezus wandelden in grote autoriteit. Zij proclameerden en demonstreerden het koninkrijk van God op een krachtige wijze. Het bovennatuurlijke was voor de eerste gemeente net zo normaal als voor Jezus. De kerk van de 1ste eeuw heeft letterlijk de hun bekende wereld binnen 30 jaar op zijn kop gezet.

Het christendom begon letterlijk de hele wereld door te dringen. Het licht van God brak door en verdreef de duisternis! Het koninkrijk van God breidde zich krachtig uit.

Wij kunnen in diezelfde kracht wandelen! God heeft voor ons een onuitputtelijke bron van Goddelijke kracht geopenbaard. Van de Heilige Geest ontvangen we de kracht om in de voetsporen van Jezus te wandelen. Het is daarom voor elke christen essentieel de Heilige Geest te leren kennen om zich te kunnen ontwikkelen op het niveau van autoriteit dat God verlangt.

Vanaf volgende week zullen we een aantal punten behandelen over wat de Heilige Geest in en voor ons doet.

Zelfs Jezus had de Heilige Geest nodig!

Anderhalve week geleden was de 2e There is more conferentie, georganiseerd door het Evangelisch Werkverband. Tijdens deze conferentie hebben we een hoop mooie dingen beleefd met de Heilige Geest. Naar aanleiding hiervan publiceer ik de komende weken een serie blogs over de Heilige Geest, en wat Hij doet.
Vandaag: Zelfs Jezus had de Heilige Geest nodig!

Jezus begint zijn bediening met de volgende woorden: ‘De tijd is aangebroken, het koninkrijk van God is nabij…’ (Marcus 1:15)
Jezus spreekt niet alleen over het koninkrijk. Hij geeft ook een demonstratie van zijn koninklijk macht en gezag. Hij geneest zieken, hij drijft demonen uit, blinden kunnen weer zien, lammen gaan lopen en melaatsen worden gereinigd.
Voordat Jezus mens werd legde Hij zijn grote macht en heerlijkheid die Hij bij God had af en kwam Hij als dienaar in het lichaam van een mens. Toch weten we dat Jezus grote wonderen en tekenen heeft gedaan en dat Hij met grote autoriteit sprak. Waar haalde Hij die autoriteit en kracht vandaan?
Dat vroegen de mensen in Nazaret zich ook af. Nazaret was de stad waar Jezus opgroeide. Later ging Jezus in Kafarnaüm wonen, maar Hij bezocht zijn vaderstad nog regelmatig. Op een keer gaf hij er onderricht in de synagoge. Toen de omstanders Jezus hoorden, stonden ze versteld. “Hoe komt hij aan al die wijsheid? Hij is toch de zoon van de timmerman? Zijn moeder is Maria. Zijn broers zijn Jakobus, Jozef, Simon en Judas. En zijn zussen wonen bij ons in de stad. Hoe kan het dan dat hij al die dingen doet?” Lees maar in Mattheüs 13:54-56.

Het antwoord staat in Handelingen 10:37-39 (NBG): “Gij weet van Jezus van Nazareth, hoe God Hem met de heilige Geest en met kracht (dunamis) heeft gezalfd. Hij is rondgegaan, weldoende en genezende allen, die door de duivel overweldigd waren.”
De Heilige Geest gaf Jezus de kracht om het koninkrijk van God te demonstreren.

Paradigma 2

Door onze verschillende paradigma’s kunnen we totaal verschillend kijken naar dezelfde situatie. Hoe ontstaat nu zo’n paradigma? Die wordt gevormd door onze achtergrond, onze opvoeding, onze ervaringen, door de vrienden die we hebben, door onze leraren, door onze ‘helden’, door de leiders van de kerk waar we lid van zijn, enz.
Wij hebben ook allemaal een paradigma over God. We kijken allemaal met een bepaalde bril naar God. Dat beeld van God wordt ook bepaald door onze opvoeding, ervaringen, de kerk die we bezoeken. Het is goed om vast te stellen dat ons beeld van God per definitie onvolledig is. Paulus schrijft dan ook: ‘Nu kijken we nog in een wazige spiegel, maar straks staan we oog in oog. Nu is mijn kennis nog beperkt, maar straks zal ik volledig kennen…’ 1 Korintiërs 13:12
Zolang we hier op aarde zijn zullen we een beperkt inzicht hebben in wie God werkelijk is. Dat betekent dat we voortdurend open moeten staan voor een herziening van ons Gods beeld. Ons paradigma van God zal voortdurend moeten veranderen.
Aan R.C. Sproul, een filosoof en theoloog, werd eens gevraagd: ‘Wat is naar uw mening de grootste geestelijke behoefte in de wereld van vandaag?’
Dr. Sproul dacht even na en antwoordde toen: ‘De grootste behoefte van de mensen van nu is weer te gaan ontdekken wie God werkelijk is.’
Vervolgens werd hem de volgende vraag gesteld: ‘Wat denkt u dat de grootste behoefte in het leven van kerkelijke mensen is?’
Zijn antwoord was: ‘Te gaan ontdekken wie God werkelijk is. Als de gelovigen werkelijk het karakter, de persoonlijkheid en de aard van God zouden begrijpen, zou dat hun leven totaal veranderen.’
HOE ZIET JOUW GOD ERUIT?
Met welk paradigma kijk jij naar God? Als je met een verkeerde bril naar God kijkt, kijk je ook met een verkeerde bril naar jezelf, naar anderen, naar de dingen die gebeuren.

3 Tie colour should be darker than shirt colour overall
chanel espadrilles Mount Jewelry Armoire with Mirror

small matter thread
chanel espadrilles flatsTwo Face Update for DARK KNIGHT
By |28 augustus 2017|Blog|Reacties uitgeschakeld voor Paradigma 2

Paradigma 1

Een paradigma is de manier waarop je iets ziet, je mening, je referentiekader. Paradigma’s zijn net brillen. De brillenglazen die jij draagt bepalen hoe je kijkt naar jezelf, naar anderen en naar het leven in het algemeen. Soms merken we opeens dat we de verkeerde brillenglazen hebben. We hebben altijd op een bepaalde manier gedacht, een bepaalde mening gehad over iets of iemand en opeens ontdekken we dat we het mis hebben gehad. We blijken een persoon of een situatie volkomen verkeerd beoordeeld te hebben. Onze waarneming, waarvan we dachten dat het de waarheid was, blijkt niet juist te zijn. De Engelsen noemen dat een ‘paradigm shift’. Opeens kijk je met hele andere brillenglazen. Dat kan je behoorlijk in verlegenheid brengen! Het volgende verhaal uit Readers Digest laat dat mooi zien.

‘Een vriendin van mij, die na een lang verblijf in Europa naar Zuid-Afrika terugkeerde, had wat tijd over op Heatrow Airport in Londen. Ze kocht een kop koffie en een pakje koekjes en sjokte met haar bagage naar een leeg tafeltje. Ze zat net de krant te lezen toen ze bij haar tafeltje iets hoorde ritselen. Van achter haar krant zag ze tot haar verbazing een goed geklede jonge man die haar koekjes stond op te eten. Ze wilde geen scène maken, dus ze reikte naar de tafel en pakte zelf ook een koekje. Er ging een minuut of wat voorbij. Meer geritsel. Hij pakte alweer een koekje.
Toen ze aan het laatste koekje toe waren gekomen, was ze heel kwaad, maar ze wilde nog steeds niets zeggen. Toen brak de jongeman het koekje in tweeën, gaf de helft aan haar, at de andere helft op en vertrok.
Even later, toen werd omgeroepen dat ze haar ticket moest laten controleren, was ze nog steeds woedend. Totdat ze haar handtas opende en daarin haar eigen pakje koekjes zag liggen. Ze had zijn koekjes opgegeten!

Dit was echt wat je noemt een paradigm shift!
Onze paradigma’s zijn vaak onvolledig, onnauwkeurig en soms zitten we er zelfs volkomen naast. Daarom moeten we oppassen om anderen te snel te oordelen of etiketjes op te plakken. We moeten oppassen om niet te snel onze mening te vormen over iets. Vanuit ons beperkte gezichtspunt zien we zelden het volledige beeld, en beschikken we zelden over alle feiten.

The collection was a sampling of fall styles by numerous designers
woolrich jassen Etiquette Tips for Game Show Contestants

brian cornell’s focus schedule on direct
chanel espadrilles flatsThe 5 Most Retarded Causes People Are Actually Fighting For
By |14 augustus 2017|Blog|Reacties uitgeschakeld voor Paradigma 1