Het belang van Jezus’ opstanding

Home/Blog/Het belang van Jezus’ opstanding

‘Als Christus niet is opgewekt, is uw geloof nutteloos, en bent u nog een gevangene van uw zonden…’ 1 Korintiërs 15:17

Zonder opstanding zou Jezus alleen een martelaar geweest zijn van zijn overtuiging. Toen Jezus opstond uit de dood vond de grootste krachtsexplosie van alle tijden plaats. Met zijn opstanding heeft Jezus bewezen dat Hij inderdaad de overwinning heeft behaald over zonde en dood.  Het was Gods plan dat Jezus naar het dodenrijk zou afdalen om de sleutels van de dood en het dodenrijk op te eisen en de duivel, die de macht over de dood had, machteloos te maken.

Ja, je leest het goed: Jezus ging naar het dodenrijk. Hij ging niet de hel binnen!  Veel christenen verwarren het dodenrijk met de hel. Voor Jezus’ sterven en opstanding gingen alle zielen van de overledenen niet naar de hemel, maar naar het dodenrijk.

Het dodenrijk is een soort bewaarplaats waar de zielen van hen die overleden zijn worden bewaard tot het laatste oordeel. Jezus beschrijft het dodenrijk als een plek, die verdeeld is in twee plaatsen, gescheiden door een onoverkomelijke kloof. (Lucas 16:19-31) Aan de ene kant waren de rechtvaardigen en aan de andere kant de onrechtvaardigen.
De hel is door God in eerste instantie gecreëerd voor de duivel en zijn demonen. God wil niet dat er ook maar iemand naar de hel gaat. De hel is trouwens nog steeds leeg. Als Jezus terugkomt en de doden worden geoordeeld, worden satan en zijn demonen en allen die niet in het boek des levens staat opgetekend (zij die het offer van Jezus hebben afgewezen) in de hel geworpen. In Openbaring 20:14 staat dan ook dat de dood en het dodenrijk in de vuurpoel (=de hel) worden gegooid.

Goed, ook Jezus ging na zijn dood naar het dodenrijk. Ik stel me zo voor dat de demonen uitzinnig van vreugde  waren toen Jezus het dodenrijk binnenkwam. Nu hadden ze Jezus in hun macht. Ze hadden verwacht dat Jezus kruipend en kermend binnen zou komen. Maar er gebeurde heel wat anders. Het oogverblindende licht van God kwam de meest duistere plek binnen die er bestaat. Het Lam van God, dat de zonde van de wereld op zich had genomen, openbaarde zich in het dodenrijk als de Leeuw van Juda. Hij schudde al onze zonden van zich af en stond daar: ontzagwekkend, groots, als de overwinnaar! ‘En zo is Hij zijn overwinning gaan bekendmaken aan de zielen die in de onderwereld gevangen zaten.’ 1 Petrus 3:19 (Groot Nieuws Bijbel). Jezus, verbrak de banden van de dood, die door niemand losgemaakt konden worden.  De engel van de dood kon Jezus en de zijnen niet langer vasthouden.  Hij eiste de sleutels van de dood en het dodenrijk en opende de kerkers van de rechtvaardigen die door de dood werden gevangen gehouden. De engel van de dood was volledig machteloos. Een groot stoet van overwinnaars volgde Jezus in zijn voetspoor. De Koning der koningen had de vijand verslagen.

Marijke en ik zagen eens een drinkbeker in een evangelische boekwinkel met de tekst: ‘My Boss is a Jewish carpenter.’ Marijke zei tegen mij: Wat een armoede! Onze Baas is de Koning der koningen. Onze Baas staat in het boek Openbaring als volgt beschreven:

‘Tussen de lampen stond Iemand die er uitzag als de Mensenzoon. Hij droeg een lang kleed, dat tot op Zijn voeten hing en had een gouden band om Zijn borst. Zijn haar was zo wit als wol, zo wit als sneeuw en Zijn ogen schitterden als vuur. Zijn voeten glansden als gesmolten brons en Hij had een stem als een donderende waterval. In zijn rechterhand hield Hij zeven sterren; uit Zijn mond kwam een scherp, tweesnijdend zwaard en Zijn gezicht straalde en schitterde als de felle zon. Toen ik Hem zag, viel ik als dood voor hem neer. (Niets geen timmerman uit Nazareth, niets ’cute little baby’ uit Betlehem) Hij legde Zijn rechterhand op mij neer  en zei: ‘Wees niet bang. Ik ben de eerste en de laatste. Ik ben de levende. Ik ben dood geweest, maar nu leef ik voor altijd en eeuwig; Ik heb de dood en het dodenrijk overwonnen.’  Openbaring 1:13-20

Wat betekent dit voor ons?

Dat betekent dat wie in Jezus gelooft de dood niet zal zien en dus ook geen angst voor de dood meer hoeft te hebben. Paulus schrijft dat Jezus door zijn dood en opstanding ‘definitief heeft afgerekend met de heersers van de dood, de duivel, en zo allen heeft bevrijd die slaaf waren van hun levenslange angst voor de dood.’ Hebreeën 2:14-15 Zoveel mensen, ook christenen, zijn bang voor de dood. Als wij ons leven met God in orde hebben gemaakt, hoeven wij ons niet te laten intimideren door de vijand. Jezus zei: ‘Ik verzeker u: wie mijn woorden ter harte neemt, zal nooit de dood zien.’ Johannes 8:51 (Groot Nieuws Bijbel)

Jezus ging in mijn plaats de confrontatie met de dood aan en overwon! Als ik sterf, dan zal ik Jezus zien!

Geen slaaf meer van de zonde

Door de opstanding hoef ik niet alleen geen slaaf meer te zijn van angst voor de dood, ik hoef ook geen slaaf meer te zijn van de zondemacht. Veel christenen leven in een vicieuze cirkel van falen, vallen, zonde en schuldgevoel. Zij proberen hun zonden uit alle macht te onderdrukken, en in toom te houden, maar merken dat het hen niet verder helpt. Je kunt de zondemacht niet in eigen kracht verslaan. Dat hoeft ook niet! Paulus schrijft: ‘Ik bid dat u zult beseffen hoe ontzaglijk groot de kracht is, die God ter beschikking stelt aan ons die in Hem geloven. Door diezelfde kracht is Christus uit de dood teruggekomen…’  Efeziërs 1:19-20  (Het Boek). Dezelfde kracht die Jezus Christus tweeduizend jaar geleden uit de dood deed opstaan, is op dit moment beschikbaar voor jou om de zwakheden en zonden in je leven te kunnen overwinnen en die kracht is oneindig veel krachtiger dan onze eigen wilskracht. Weet je wat de 2 belangrijkste dingen het leven van een Christen zijn? Die heb ik vandaag behandeld. Het belangrijkste in het leven van een christen is 1. Christus te kennen en 2. de kracht van zijn opstanding. Paulus schrijft dan ook: ‘Het enige wat ik wil, is Christus kennen en ervaren hoe groot de kracht is, waardoor Hij uit de dood is opgestaan.’ Filippenzen 3:10 (Het Boek)

Als je nog worstelt met zonde, verkeerde gedragspatronen en verslavingen in je leven, dan heb je niet meer wilskracht nodig maar openbaring over de opstandingskracht die voor jouw beschikbaar is.