Blog

Home/Blog

De kerk – Gods meesterwerk

14 mei 2018|0 Comments

Ik houd van de Kerk! Met de Kerk bedoel ik Gods gemeente als geheel: al die kerken die wereldwijd samen Gods veelkleurigheid weerspiegelen. De Kerk is een geweldig krachtig instrument in de handen van God en elke lokale kerk is bestemd om hieraan haar eigen bijdrage te leveren. De Kerk bevindt zich in het centrum van het heilsplan van God waarin Hij een gevallen wereld met zich wil verzoenen. Als christenen hebben we de verantwoordelijke taak om het evangelie aan de hele wereld bekend te maken. De enige hoop die de wereld heeft is Christus in ons. Ik hoop dat je ook enthousiast wordt over dit boek en dat het helpt om (opnieuw) de waarde van de kerk te ontdekken. In het boek lees je, vanuit de Bijbel, 12 universele waarden van kerk-zijn die cultuur en kerkmodellen overstijgen. De eerste en degene die er het meest uit springt, is de aanwezigheid van God. Hieronder een illustratie over hoe belangrijk de aanwezigheid van God in de kerk is: In februari 2005 werd ik gevraagd om mee te doen aan het EO programma ‘BN-ers zoeken God’. Dit was een programma waarin bekende Nederlanders op zoektocht gingen naar God en dan ook in contact werden gebracht met ‘bekende’ christenen. Ik vond het wel een mooie uitdaging en zei ja. Een van de deelnemers was Wilma Nanninga, destijds redacteur van de Privé-pagina in de Telegraaf. In het desbetreffende programma maakt Wilma een dienst mee van Shelter-Haarlem, de kerk waarvan ik destijds voorganger was. De dienst was totaal anders dan ze verwacht had. Ze werd getroffen door de uitbundigheid, de vele jongeren en de ‘moderne’ worshipband. Tijdens de aanbidding werd Wilma op een bijzondere wijze door God aangeraakt. Over deze ervaring zei ze later zelf het volgende: ‘Alsof er een bliksem in mij schoot. Echt, ik barstte in snikken uit. Ik werd warm en koud en had het gevoel of iemand een enorme hand op mij legde en zei: “Hé, Nanninga, even opletten, Ik ben er wel, hoor.” Zoiets. Nou, het was on-geloof-lijk groot en een sensationele ervaring. Ik hoorde ook niets meer, ik was alleen met Hem, of met God. Het gevoel was groter dan mijn lichaam. Alsof ik in een soort elektrisch veld stond en alles tintelde en alles was blij. Een soort gigantische liefde, vervulling, rust, vrede. En het gekke was, daar ging ik dus van huilen. Want het was té groot, het paste niet in wat ik kon opnemen aan gevoel. En toen dacht ik: Dit is het dus. Het is er gewoon, het klopt, het bestaat en het pakt mij nu en zegt tegen mij: “Willemien, leuk hoor, al je gediscussieer, je wilt er nu even niet bij horen, maar je hoort bij Mij.” Ik heb dus een godservaring gehad die voor mij alle twijfel heeft weggenomen. Jongens, God bestaat!’ Waardoor werd Wilma nu zo diep geraakt? Door de tegenwoordigheid van God! In die dienst was er een bijna tastbare tegenwoordigheid van God. Dat soort diensten heb ik regelmatig in mijn leven meegemaakt. En ook dat mensen die voor het eerst in de kerk kwamen dan op een bijzondere wijze werden aangeraakt. Dat gun je toch iedereen! Daarom is het zo cruciaal dat de kerk een plaats is waar je God kunt ontmoeten, waar Hij aanwezig wil zijn. Als de kerk zonder Gods tegenwoordigheid functioneert, mist ze haar belangrijkste bestaansrecht. [...]

Lessen van de wijnstok (2)

22 april 2018|0 Comments

Vorige keer hebben we gezien dat het Gods bedoeling is dat we vrucht dragen, en wat die vrucht is. Deze week de tweede les. Die houdt in dat Jezus hun wilde leren dat zij maar op één manier vrucht konden dragen en dat was door ‘in Hem te blijven’: door een innige relatie met hem te onderhouden! Als de rank gegroeid is vanuit de wijnstok en daar dus aan vast zit, is er een verbinding. Via deze verbinding stromen de levenskrachtige sappen naar de groeiende vruchten. Jezus noemt in zijn uitleg over de wijnstok tien keer het woord blijven. Daaruit blijkt wel hoe vurig en indringend zijn pleidooi is. Het is niet de bedoeling dat jij meer voor hem gaat doen, maar dat je ervoor kiest om meer bij Hem te zijn. Het voorbeeld van de wijnstok maakt ook duidelijk dat er sprake is van een rijpingsproces. Er gaat tijd overheen voor er mooie druiven zijn gevormd. God rekent je er niet op af als je niet direct enorme druiventrossen voortbrengt. Je mag erop vertrouwen dat wanneer je verbonden blijft met Jezus, je hart vroeg of laat zeker zal veranderen. Wat je nooit mag vergeten is dat je Gods liefde niet kunt verdienen of verliezen. Ook al zou je nooit veranderen, Gods liefde voor jou houdt nooit op. Al ben je nog zo ongehoorzaam geweest, hij zal niet veranderen. God houdt niet minder van jou als je geen vrucht draagt. Hij houdt niet extra veel van je als je veel vrucht draagt. God houdt van je, zoals je op dit moment bent, maar hij weigert het daarbij te laten. Hij heeft het beste met je voor: Hij wil dat je wordt zoals Jezus. Hij geeft de moed nooit op! Om eerlijk te zijn is het niet altijd mijn grootste verlangen om in Gods tegenwoordigheid te leven. Er gaan soms dagen voorbij waarin ik met van alles en nog wat bezig ben, maar waarin God langzamerhand naar de achtergrond verdwijnt. Herkenbaar? Vast wel! Wellicht wordt jouw leven op dit moment ook door van alles en nog wat in beslag genomen. Je werkt, belt, twittert en zit op Facebook. Je leven is vol met van alles en nog wat, maar niet met God. Niets menselijk is ons vreemd. Ook David heeft 'mindere' perioden in zijn leven gekend. Maar weet je wat dan zo mooi is? God komt steeds weer terug. God klopt steeds weer opnieuw aan ons hart. God geeft het niet op. Gods verlangen blijft naar ons uitgaan en hij legt weer verlangen naar hemzelf in ons hart. In Psalm 27:8 schrijft David dan ook: 'U Zelf laat mijn hart naar U vragen. Ik wil u zoeken, HERE.' Het enige wat je hoeft te doen is te stoppen met rennen en zijn aangezicht te zoeken. Dus zoek een rustige plek, sluit je ogen en zeg: 'Hier ben ik Heer.' Simpel hè? Nou nog doen! [...]

Lessen van de wijnstok (1)

8 april 2018|0 Comments

Het is net Pasen geweest, en we hebben Jezus' overwinning over de dood gevierd. Maar deze week gaan we toch weer even terug naar vlak voor Pasen. Jezus heeft de voeten van de leerlingen gewassen en het Avondmaal ingesteld. De leerlingen waren in verwarring vanwege de dingen die hij gezegd had. Ik denk dat ze allemaal stil waren. Ze lopen naar buiten, richting de Olijfberg. Ze komen onderweg langs de wijngaarden. Jezus heeft misschien een wijnrank gepakt. En dan zegt hij: ‘Ik ben de ware wijnstok en mijn Vader is de wijnbouwer. Iedere rank aan mij die geen vrucht draagt snijdt hij weg, en iedere rank die wel vrucht draagt snoeit hij bij, opdat hij meer vruchten draagt. Jullie zijn al rein door alles wat ik tegen jullie gezegd heb. Blijf in mij, dan blijf ik in jullie. Een rank die niet aan de wijnstok blijft, kan uit zichzelf geen vrucht dragen. Zo kunnen jullie geen vrucht dragen als jullie niet in mij blijven. Ik ben de wijnstok en jullie zijn de ranken. Als iemand in mij blijft en ik in hem, zal hij veel vrucht dragen. Maar zonder mij kun je niets doen.’ Johannes 15:1-5 Waarom gaf Jezus zo’n gedetailleerde uitleg over het telen van druiven, toen hij nog maar een paar uur te leven had en zijn vrienden alle hoop verloren hadden? Kennelijk ging het om belangrijke levenslessen, die ook nu nog voor ons gelden. De eerste les die Jezus hun met het verhaal van de wijnstok wilde leren is dat zij bestemd waren om vrucht te dragen. Door vrucht te dragen bewijs je dat je een discipel van Jezus bent. In Johannes 15:8 zegt Jezus: ‘Door veel vrucht te dragen bewijst u mijn discipelen te zijn.’ (Het Boek) Vrucht dragen betekent in de eerste plaats dat je, net als Jezus, het karakter van God laat zien. Galaten 5:22-23 vertelt ons hoe die vrucht er uitziet: ‘Maar de vrucht van de Geest is liefde, vreugde en vrede, geduld, vriendelijkheid en goedheid, geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing.’ Hoe draag je vrucht? Daarover gaat het in de volgende blog! [...]

Gods opstandingskracht voor jou!

27 maart 2018|0 Comments

In Marcus 15:42-47 lezen we hoe een aantal vrouwen zagen hoe het lichaam van Jezus in een graf werd neergelegd. Ze zagen ook hoe een steenrots voor de ingang werd gerold. Matteüs vermeldt dat het een grote steen was. In het Grieks staat er het woord "megas". Daar is ons woord mega van afgeleid. Er lag dus een steen van mega-afmetingen. Onderzoekingen hebben aangetoond dat een dergelijke steen een gewicht had van minstens anderhalf tot twee ton!! Dat was dus niet een steen die je zo maar even wegrolde!!! In de Bazae-manuscripten staat er in dit gedeelte van Marcus de volgende toevoeging: “En toen Hij daar was gelegd, plaatste hij (Jozef) een steen tegen het graf die twintig mannen niet konden wegrollen.” Een mega steen dus... Ondanks dat de vrouwen wisten dat ze voor een geweldig groot probleem stonden gingen ze toch op de sabbat naar het graf toe om het lichaam van Jezus te zalven. Ze wisten dat ze voor een mega probleem stonden, maar ze gingen toch... maar toen ze onderweg waren begonnen ze zich zorgen te maken hoe zij ooit die zware steen voor de opening konden wegrollen.” Maar toen ze bij het graf kwamen, ontdekten zij dat de steen al weg was. De steen is weggerold!!! Zou je van bepaalde zonden af willen? Zou je bepaalde karaktereigenschappen veranderd willen zien? Vaak hoor je van mensen: “Ik wil wel veranderen, maar ik weet niet hoe – of ik heb er de kracht niet voor.”“Ik heb mijzelf zo vaak voorgenomen om te veranderen, maar het lukt me maar niet. Ik heb zo vaak geprobeerd te stoppen met roken, maar het lukt me niet...“Waar haal ik de kracht vandaan om de zonde te overwinnen, waar haal ik de kracht vandaan om te veranderen?” "Wie zal ons de steen afwentelen van de ingang van het graf? Maar toen ze bij het graf kwamen, ontdekten zij dat de steen al weg was." God heeft al voorzien!!! Jij hebt Gods kracht in jou om elk probleem te overwinnen: “Ik bid dat u zult beseffen hoe ontzaglijk groot de kracht is, die God ter beschikking stelt aan ons die in Hem geloven. Door diezelfde kracht is Christus uit de dood teruggekomen om de belangrijkste plaats naast God in te nemen.” (Ef. 1:19-20) Paulus gebruikt het Griekse woord voor kracht, dunamis, waar het woord dynamiet vandaan komt. Paulus zegt dus eigenlijk: God wil je de kracht van dynamiet in uw leven geven, de kracht die jouw leven kan veranderen. Het woord kracht komt 57 keer voor in het Nieuwe Testament. Het is een woord dat wordt gebruikt om de meest krachtige gebeurtenis mee te beschrijven die ooit heeft plaatsgevonden, de opstanding van Jezus Christus uit de dood. En die opstandingskracht is vandaag beschikbaar om je leven te veranderen. Ja, de kracht die Jezus Christus tweeduizend jaar geleden uit de dood deed opstaan, is op dit moment beschikbaar voor jou om de zonden in je leven te overwinnen!! [...]

God is een God van nieuwe kansen!

12 maart 2018|0 Comments

‘In de jaren daarna bleef de HEER in Silo verschijnen. Hij maakte zich daar aan Samuël bekend door het woord tot hem te richten.’ 1 Samuël 3:21 Het eerste boek van Samuël begint in de tijd dat de rechters nog over Israël regeerden en Eli hogepriester was. Als geestelijk leider zal Eli zijn leven zeker begonnen zijn in nauwe relatie met God. Maar omdat hij geen maatregelen nam tegen het wangedrag van zijn zonen eindigde zijn leven in schande. Eli handhaafde zijn zonen als priesters en liet hen doorgaan met hun zondige levenswijze. Dit heeft grote gevolgen gehad voor Eli en zijn gezin, maar ook voor Israël als volk. Eén van de gevolgen was dat er in die tijd nauwelijks nog openbaring van God was. Spreuken 29:18 NBG zegt daar het volgende over: ‘Indien openbaring ontbreekt, verwildert het volk.’ Dat laatste zien we dan ook gebeuren met het volk Israël. Maar - God is een God van genade. In zijn grote liefde voor zijn volk geeft God hun een nieuwe kans. Hij kiest daarvoor de jonge Samuël uit. God kon op een geweldige wijze door Samuël heen werken, omdat deze bereid was slechts één ding te zijn: Gods dienaar. Via Samuël begon God weer te spreken tot zijn volk. Hij gebruikte Samuël om een koning over Israël aan te stellen naar zijn hart. Deze koning, David, bracht het volk Israël tot grote bloei en welvaart. Ik weet niet waar jij op dit moment staat in je relatie met God. Er zijn misschien dingen je leven binnengekomen die tussen jou en God instaan. Misschien denk je dat je het helemaal verknald hebt. Je wandelt niet meer in een intieme relatie met God en er is geen ‘openbaring’ meer in je leven. Je bent de goede richting kwijt en weet niet meer waar je het zoeken moet. Dan heb ik goed nieuws voor jou. God is een God van genade. Als jij je verootmoedigt en opnieuw buigt voor God, dan pakt hij de draad met je leven weer op! ‘Want Ik weet welke plannen Ik voor u heb, zegt de HERE. Met deze plannen heb Ik voor u het goede op het oog en niet het kwade. Ik wil u weer een toekomst en nieuwe hoop geven.’ Jeremia 29:11 Het Boek Vergeet nooit: God is een God van nieuwe kansen! [...]