Zelfs Jezus had de Heilige Geest nodig!

19 september 2017|0 Comments

Anderhalve week geleden was de 2e There is more conferentie, georganiseerd door het Evangelisch Werkverband. Tijdens deze conferentie hebben we een hoop mooie dingen beleefd met de Heilige Geest. Naar aanleiding hiervan publiceer ik de komende weken een serie blogs over de Heilige Geest, en wat Hij doet. Vandaag: Zelfs Jezus had de Heilige Geest nodig! Jezus begint zijn bediening met de volgende woorden: ‘De tijd is aangebroken, het koninkrijk van God is nabij…’ (Marcus 1:15) Jezus spreekt niet alleen over het koninkrijk. Hij geeft ook een demonstratie van zijn koninklijk macht en gezag. Hij geneest zieken, hij drijft demonen uit, blinden kunnen weer zien, lammen gaan lopen en melaatsen worden gereinigd. Voordat Jezus mens werd legde Hij zijn grote macht en heerlijkheid die Hij bij God had af en kwam Hij als dienaar in het lichaam van een mens. Toch weten we dat Jezus grote wonderen en tekenen heeft gedaan en dat Hij met grote autoriteit sprak. Waar haalde Hij die autoriteit en kracht vandaan? Dat vroegen de mensen in Nazaret zich ook af. Nazaret was de stad waar Jezus opgroeide. Later ging Jezus in Kafarnaüm wonen, maar Hij bezocht zijn vaderstad nog regelmatig. Op een keer gaf hij er onderricht in de synagoge. Toen de omstanders Jezus hoorden, stonden ze versteld. “Hoe komt hij aan al die wijsheid? Hij is toch de zoon van de timmerman? Zijn moeder is Maria. Zijn broers zijn Jakobus, Jozef, Simon en Judas. En zijn zussen wonen bij ons in de stad. Hoe kan het dan dat hij al die dingen doet?” Lees maar in Mattheüs 13:54-56. Het antwoord staat in Handelingen 10:37-39 (NBG): "Gij weet van Jezus van Nazareth, hoe God Hem met de heilige Geest en met kracht (dunamis) heeft gezalfd. Hij is rondgegaan, weldoende en genezende allen, die door de duivel overweldigd waren.” De Heilige Geest gaf Jezus de kracht om het koninkrijk van God te demonstreren. [...]

Paradigma 2

28 augustus 2017|Reacties uitgeschakeld voor Paradigma 2

Door onze verschillende paradigma’s kunnen we totaal verschillend kijken naar dezelfde situatie. Hoe ontstaat nu zo’n paradigma? Die wordt gevormd door onze achtergrond, onze opvoeding, onze ervaringen, door de vrienden die we hebben, door onze leraren, door onze ‘helden’, door de leiders van de kerk waar we lid van zijn, enz. Wij hebben ook allemaal een paradigma over God. We kijken allemaal met een bepaalde bril naar God. Dat beeld van God wordt ook bepaald door onze opvoeding, ervaringen, de kerk die we bezoeken. Het is goed om vast te stellen dat ons beeld van God per definitie onvolledig is. Paulus schrijft dan ook: ‘Nu kijken we nog in een wazige spiegel, maar straks staan we oog in oog. Nu is mijn kennis nog beperkt, maar straks zal ik volledig kennen…’ 1 Korintiërs 13:12 Zolang we hier op aarde zijn zullen we een beperkt inzicht hebben in wie God werkelijk is. Dat betekent dat we voortdurend open moeten staan voor een herziening van ons Gods beeld. Ons paradigma van God zal voortdurend moeten veranderen. Aan R.C. Sproul, een filosoof en theoloog, werd eens gevraagd: ‘Wat is naar uw mening de grootste geestelijke behoefte in de wereld van vandaag?’ Dr. Sproul dacht even na en antwoordde toen: ‘De grootste behoefte van de mensen van nu is weer te gaan ontdekken wie God werkelijk is.’ Vervolgens werd hem de volgende vraag gesteld: ‘Wat denkt u dat de grootste behoefte in het leven van kerkelijke mensen is?’ Zijn antwoord was: ‘Te gaan ontdekken wie God werkelijk is. Als de gelovigen werkelijk het karakter, de persoonlijkheid en de aard van God zouden begrijpen, zou dat hun leven totaal veranderen.’ HOE ZIET JOUW GOD ERUIT? Met welk paradigma kijk jij naar God? Als je met een verkeerde bril naar God kijkt, kijk je ook met een verkeerde bril naar jezelf, naar anderen, naar de dingen die gebeuren. 3 Tie colour should be darker than shirt colour overall chanel espadrilles Mount Jewelry Armoire with Mirror small matter thread chanel espadrilles flatsTwo Face Update for DARK KNIGHT [...]

Paradigma 1

14 augustus 2017|Reacties uitgeschakeld voor Paradigma 1

Een paradigma is de manier waarop je iets ziet, je mening, je referentiekader. Paradigma’s zijn net brillen. De brillenglazen die jij draagt bepalen hoe je kijkt naar jezelf, naar anderen en naar het leven in het algemeen. Soms merken we opeens dat we de verkeerde brillenglazen hebben. We hebben altijd op een bepaalde manier gedacht, een bepaalde mening gehad over iets of iemand en opeens ontdekken we dat we het mis hebben gehad. We blijken een persoon of een situatie volkomen verkeerd beoordeeld te hebben. Onze waarneming, waarvan we dachten dat het de waarheid was, blijkt niet juist te zijn. De Engelsen noemen dat een 'paradigm shift'. Opeens kijk je met hele andere brillenglazen. Dat kan je behoorlijk in verlegenheid brengen! Het volgende verhaal uit Readers Digest laat dat mooi zien. ‘Een vriendin van mij, die na een lang verblijf in Europa naar Zuid-Afrika terugkeerde, had wat tijd over op Heatrow Airport in Londen. Ze kocht een kop koffie en een pakje koekjes en sjokte met haar bagage naar een leeg tafeltje. Ze zat net de krant te lezen toen ze bij haar tafeltje iets hoorde ritselen. Van achter haar krant zag ze tot haar verbazing een goed geklede jonge man die haar koekjes stond op te eten. Ze wilde geen scène maken, dus ze reikte naar de tafel en pakte zelf ook een koekje. Er ging een minuut of wat voorbij. Meer geritsel. Hij pakte alweer een koekje. Toen ze aan het laatste koekje toe waren gekomen, was ze heel kwaad, maar ze wilde nog steeds niets zeggen. Toen brak de jongeman het koekje in tweeën, gaf de helft aan haar, at de andere helft op en vertrok. Even later, toen werd omgeroepen dat ze haar ticket moest laten controleren, was ze nog steeds woedend. Totdat ze haar handtas opende en daarin haar eigen pakje koekjes zag liggen. Ze had zijn koekjes opgegeten! Dit was echt wat je noemt een paradigm shift! Onze paradigma’s zijn vaak onvolledig, onnauwkeurig en soms zitten we er zelfs volkomen naast. Daarom moeten we oppassen om anderen te snel te oordelen of etiketjes op te plakken. We moeten oppassen om niet te snel onze mening te vormen over iets. Vanuit ons beperkte gezichtspunt zien we zelden het volledige beeld, en beschikken we zelden over alle feiten. The collection was a sampling of fall styles by numerous designers woolrich jassen Etiquette Tips for Game Show Contestants brian cornell's focus schedule on direct chanel espadrilles flatsThe 5 Most Retarded Causes People Are Actually Fighting For [...]

Vertrouwen in God!

1 augustus 2017|0 Comments

‘Houd dus goede moed, mannen, want ik stel vertrouwen in God en verwacht dat het zo zal gaan als me gezegd is.’ Handelingen 27:25 Paulus is gevangen genomen en wordt op een schip naar Rome gezet. Dan breekt er een hevige storm los. De storm is zo erg dat de opvarenden ten slotte alle hoop op redding verliezen. Dan staat Paulus op en zegt: ‘Ik stel vertrouwen in God...’ Vertrouwen betekent niet je zomaar blindelings overgeven, niet een onbezonnen ‘sprong in het diepe.’ Vertrouwen heeft alles te maken met de betrouwbaarheid van de persoon waaraan je jezelf toevertrouwt. Dat betekent dus dat je die persoon moet kennen. Jezus had een onbegrensd vertrouwen in God de Vader. Waarom? Omdat Hij de Vader kende. Hoe leer je iemand kennen? Door intiem met die persoon te zijn. Door een liefdesrelatie met hem te hebben. Jezus ging intiem om met de Vader: ‘Niemand heeft ooit God gezien; de eniggeboren Zoon, die aan de boezem des Vaders is, die heeft Hem doen kennen.’ Johannes 1:18 (NBG) Jezus kende de Vader. Hij was voortdurend dicht bij Zijn hart. Hij kende het karakter van de Vader als geen ander. Daarom vertrouwde Jezus Hem volkomen en was Hij nooit bang, bezorgd, in paniek, of wanhopig. Ditzelfde vertrouwen zien we in het leven van Paulus. Waar haalde hij dat vertrouwen vandaan? Paulus beschrijft zijn passie om God steeds beter te leren kennen in Filippenzen hoofdstuk 3. Hij had God steeds beter leren kennen en daarom wist hij dat God betrouwbaar was. Wil jij groeien in vertrouwen in God? Je gaat Hem meer vertrouwen als je Hem beter leert kennen. En om God beter te leren kennen zul je veel tijd met Hem moeten doorbrengen. Vergeet nooit: God is betrouwbaar. Als je jezelf aan Hem overgeeft, doe je dat vanuit de zekerheid dat Hij de hele wereld in Zijn hand houdt en dat er niets buiten Hem om gebeurt. [...]

Mijn vrede

17 juli 2017|Reacties uitgeschakeld voor Mijn vrede

Ze hadden zo’n goede tijd met Jezus gehad. Meer dan drie jaar lang was hij bij hen geweest en had hij voor hen gezorgd. Hij wist altijd elk probleem op te lossen. Toen ze in een enorme storm terecht waren gekomen, gebood hij de wind om te gaan liggen. Toen er eten tekort was, vermenigvuldigde hij het eten zodat iedereen genoeg had. Toen ze geld nodig hadden om belasting te betalen, stuurde hij Petrus erop uit om een goudstuk uit de bek van een vis te halen. En toen Petrus dreigde te verdrinken, redde hij hem. Jezus was er altijd voor hen. Maar op een dag veranderde alles. Jezus werd gevangengenomen, hij werd gemarteld en tenslotte ter dood gebracht door kruisiging. Degene die altijd elk probleem voor hen had opgelost, was er opeens niet meer. In paniek zijn ze na Jezus’ arrestatie weggevlucht. Uiteindelijk vinden ze een veilig onderkomen op de plek waar ze met Jezus het laatste avondmaal gevierd hadden. Maar wat zijn ze bang. Uit vrees voor de Joden hadden ze de deuren van hun verblijfplaats stevig vergrendeld. Wij hebben allemaal wel eens te maken met gevoelens van bezorgdheid en angst. Deze gevoelens kunnen ons volkomen beheersen. Ze kunnen onze gedachten gevangen houden en ervoor zorgen dat we onszelf ‘opsluiten’, net als de discipelen. Maar Jezus laat zich daar niet door tegenhouden. Hij loopt dwars door de gesloten deuren heen en staat opeens temidden van de discipelen. Hij zegt: ‘Ik wens jullie vrede!’ (Johannes 20:19) Deze woorden hebben een enorme impact. Deze woorden veranderen niét de omstandigheden waar de discipelen in terechtgekomen zijn, maar ze brengen wèl een innerlijke rust. Met deze woorden herinnert Jezus zijn discipelen aan woorden die hij eerder gesproken heeft. Nadat hij het laatste avondmaal met hen gevierd heeft, vertelt Jezus dat hij hen zal verlaten. En hij waarschuwt hen dat ze het zwaar te verduren zullen krijgen. Maar hij zegt ook: ‘Wees niet ongerust, maar vertrouw op God en op mij.’ (Johannes 14:1) en ‘Ik laat jullie vrede na; mijn vrede geef ik jullie, zoals de wereld die niet geven kan. Maak je niet ongerust en verlies de moed niet.’  (Johannes 14:27) Mijn vrede - Jezus belooft zijn eigen vrede en dat is een andere soort vrede dan die de wereld biedt. Hij spreekt niet over een uiterlijke vrede, hij spreekt niet over de afwezigheid van oorlog, of de afwezigheid van moeilijkheden. Nee, hij spreekt over een heel ander soort vrede, een innerlijke vrede. Een vrede die niet gebonden is aan omstandigheden. Gods vrede stelt ons in staat om rustig te zijn temidden van moeilijkheden. Die vrede is er ook voor jou! As a synthetic fabric Chanel FlatsRebecca Minkoff Spring 2015 show presented [...]